top of page

TYÖNOHJAUS –  JA FASILITOINTIPALVELUT

 

 

” Tunne juuresi – levitä siipesi”    

 

          

Yhä useammalla alalla eletään jatkuvassa muutoksessa

ja tehdään töitä usein koko persoonalla. Muuttuva työ

haastaa käsityksiämme paitsi työn sisällöstä, myös

työyhteisöstä, omasta työroolistamme ja omasta osaamisestamme.

 

Usein pohdimme myös työssä jaksamistamme. Muuttuvissa työyhteisöissä on toisaalta

yhä enemmän erilaista tietotaitoa, monikulttuurisuutta sekä hiljaista tietoa, joka pitäisi saada hyötykäyttöön.

 

Työnohjaus ja fasilitointi ovat käytännössä tehokkaiksi ja hyödyllisiksi todettuja työyhteisön kehittämistapoja, joista toinen kehittyy vahvistamaan yksittäisen ihmisen ja työyhteisön perustyön tekemistä ja toinen luomaan tehokkaasti uutta.

 

Uskon, että jokainen meistä oppii, muuttuu ja kehittyy läpi elämänsä. Työnohjauksessa, jokaisessa kohtaamisessa, on kätkettynä muutoksen siemen. Tuon siemenen itämisen edellytys on aito kohtaaminen ja läsnäolo. Kohtaamme positiivisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä, joka voi synnyttää uusia oivalluksia ja kasvattaa itseymmärrystä. Itseymmärrys puolestaan johdattaa kohti toimintaa ja kokonaisvaltaista muutosta. 

Tuntemalla omat juurensa (omat vahvuutensa, osaamisensa, asenteensa, arvonsa, uskomuksensa, kipukohtansa) vapautuu levittämään siipensä (löytää mahdollisuutensa, voi uudistua, kehittyä, kasvaa ja vahvistua). 

 

Olen kehittymistä edistävä, ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut työnohjaaja ja coach. Valmistuin Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta vuonna 2014. Käytän ohjauksessani dialogin, toiminnallisten ja narratiivisten menetelmien ohella mielelläni erilaisia luontoavusteisia menetelmiä. Valmistuin luontoyhteysohjaajaksi vuonna 2015. Olen osallistunut myös ohjauksessa käytettävien ohjaustyökalujen ja materiaalien tuotteistamiseen. Olen Suomen Työnohjaajat STOry:n jäsen.   

 

Tutustu tästä Balanssiboksiin.

 

Pohjakoulutukseltani olen maantieteilijä (FM). Minulla on noin kahdenkymmenen vuoden kokemus koulutuksen ja tavoitteellisen ohjauksen parista. Olen näyttötutkintomestari NTM ja olen suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon. Minulla on työkokemusta mm. matkailualan asiakaspalvelusta, palvelutuotteiden tuotekehityksestä, laatutyöstä ja asiakaspalvelun kehittämisestä.

 

Arvostan elinikäistä oppimista ja olen opiskellut työni ohessa mm. aikuiskasvatustiedettä, yhteisöviestintää, elämänkatsomustiedettä, taidehistoriaa, sosiaalipsykologiaa, peruslääketiedettä ja erilaisia perinnehoitoja.

 

Olen ohjannut työntekijöitä ja esimiehiä yksilö- ja ryhmäohjauksissa mm. koulutussektorilta ja sosiaali- ja terveysalalta. Olen ohjannut myös luovien alojen yrittäjiä.  Ohjausteemat ovat vaihdelleet työssä jaksamisesta työn organisointiin ja työyhteisön toiminnan kehittämisestä henkilökohtaiseen ammatilliseen kehittymiseen.

 

 

Asiakaspalautetta työnohjauksesta:

 

"Työnohjaus on kannustanut pohtimaan työni sisältöön ja organisointiin liittyviä asioita: ajankäyttöä, toisten kanssa tehtävän yhteistyön ja yksinäisen puurtamisen välistä suhdetta. Pidin kovasti ohjaajan rauhallisesta tavasta lähestyä meitä ryhmäläisiä ja käsiteltäviä asioita." 

 

”Luonnossa tehdyt ohjausharjoitteet veivät suoraan ja nopeasti asian äärelle. Maaria on ohjaajana joustava ja tilanneherkkä. Hän on kiinnostunut asiakkaasta ja asiasta, säilyttäen silti sopivan etäisyyden”.

 

"Lämminhenkistä, läsnä olevaa ja ohjattavan kysymyksiä kuuntelevaa ohjausta. Harjoitteet olivat mielenkiintoisia ja sain niistä viitteitä omasta itsestäni". 

 

"Maaria on ohjaajana luova. Hän käyttää erilaisia menetelmiä ennakkoluulottomasti, silti asiakasta kuunnellen. Työnohjaus auttoi minua jaksamaan uudessa työtilanteessani ja kasvamaan uuteen työrooliini".

bottom of page